Poslovno - komercijalni objekat

Grbalj, Kotor

Naziv objekta:Poslovno - komercijalni objekat
Datum izrade:mart, 2015. god
Lokacija:Grbalj, Kotor
Status:Glavni projekat / izveden
Površina:cca 900 m2
Klijent:privatno lice

Objekat isprojektovanog kapaciteta za proizvodnju sitnog elektro - materijala sa deponovanjem i posebnim administrativnim sadržajem